Забравена парола Регистрация Бележник

Защита лични данни

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУКИТА (COOKIES) В УЕБСАЙТОВЕТЕ AGROPAZAR.BG И AGRONET.BG („Правилата”)

 

Предоставянето на всякаква информация или съдържание от Потребител има доброволен характер и се подчинява на Условията за ползване, неразделна част от които са и настоящите Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в Уебсайтовете AgroPAZAR.BG и AgroNET.BG (наричани по-долу за краткост “Правилата”).

 

1.Каква информация събираме, как и за какви цели я използваме?


1.1. Информация за Потребителя

 
АгриГейт Медия има право да събира и използва информация относно Потребителя.Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва имена, локация (адрес), адрес на електронна поща, телефон, снимки, пол, дата на раждане, номер на банкова сметка (IBAN) и др., както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда или предоставя при ползване на Услугите в някой от Уебсайтовете(достъпни чрез www.agropazar.bg и www.agronet.bg), включително информацията, предоставена от Facebook на АгриГейт Медия при регистрация на Потребителя чрез Вход през Фейсбук.

 

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, АгриГейт Медия ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с Условията за ползване и тези Правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

 

Предоставянето на лични данни, означени като задължителни за предоставяне в съответните електронни форми за регистрация в Уебсайтовете, е необходимо с оглед регистрацията на Потребителя и съответно достъпа му до Услугите, за които се изисква регистрация. Непредоставянето им представлява пречка за успешното извършване на регистрацията или е основание за прекратяването на съответната регистрация едностранно от страна на АгриГейт Медия в съответствие с предвиденото в Условията за ползване.

 

Извън информацията по-горе, АгриГейт Медия има правото (но не и задължението) автоматично да запазва и определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към Сървърите на АгриГейт Медия във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървъри на АгриГейт Медия и може да включва информация за Интернет страниците в Уебсайтовете, които Потребителят е посетил, Уебсайтовете, които са препратили Потребителя към съответния Уебсайт, уебсайтовете, които е посетил чрез електронни препратки в Уебсайтовете, датата и часа на тези посещения, IP адреса на Потребителя, вида на Интернет браузъра, който Потребителят използва, използваните от Потребителя ключови думи при търсене в Уебсайтовете, броя Потребители, прегледали даден банер в Уебсайтовете, броя кликове върху банерите в Уебсайтовете и др. подобни. Тази информация не е идентифицираща конкретния Потребител информация и се използва за неперсонализирано проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите Услуги.

 

Тази информация може да бъде обработвана и съхранявана от АгриГейт Медия в персонализиран вид заедно с друга информация относно Потребителя, предоставена от него при регистрацията или ползването на Услугите. В допълнение, АгриГейт Медия събира лог-файлове (дата, час и съответно източник – IP адреси) в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите електронни изявления от страна на Потребителя (напр. приемане на Условията за ползване и др. под.) и за идентифициране на Потребителя, в случай на възникване на правен спор.

 

1.2. Публично достъпно съдържание. Потребителско съдържание

 

Потребителското съдържание (независимо дали съдържа лични данни или не), което Потребителят публикува в някой от Уебсайтовете, както и всяка информация, която последният предоставя при ползването на Услугите (като имена, локация (адрес), адрес на електронна поща, телефон, снимки, пол, дата на раждане, номер на банкова сметка (IBAN), информация за профили в социални мрежи и др.), са публично достъпни в съответния Уебсайт.

 

Когато има изрично указана възможност за това, Регистрираният потребител може да ограничи достъпа до част от тази информация до определен кръг Регистрирани потребители чрез настройките на Потребителския/Фирмения профил. Регистрираният потребител може да избере видимостта (достъпът) до неговия Потребителски/Фирмен профил да бъде ограничена за неговите приятели или за неговите приятели и техните приятели. Всяка информация и съдържание, за които липсват изрично указани инструменти за ограничаване на достъпа, са публично достъпни и Потребителят се съгласява с разкриването им по този начин с акта на самото им публикуване в съответния Уебсайт.

 

За избягване на всяко съмнение, АгриГейт Медия няма за цел да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство, посредством Потребителското съдържание, публикувано от Потребителя в Уебсайтовете, нито следи за наличието на такива данни или информация в него. Публикуването на лични данни или друга информация, включени в Потребителското съдържание, или по друг начин при ползването на Услугите от страна на Потребителя, е изцяло на негов риск и отговорност. С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят декларира, че е информиран, приема и се съгласява, че всяка информация (включително лични данни), включена в Потребителското съдържание, публикувано от него, или в Потребителския/Фирмения профил, както извършените от него отбелязвания на събития, в които ще участва, ще бъдат публично достъпни за всички Потребители на съответния Уебсайт, както и за всички трети лица, на които АгриГейт Медия може да предоставя достъп до това Потребителско съдържание или информация съгласно предвиденото в Условията за ползване и в тези Правила. Потребителят също така декларира и гарантира, че при публикуване на Потребителското съдържание и на каквато и да е друга информация не нарушава правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство).

 

АгриГейт Медия събира и използва информацията по т. 1.1 за целите, предвидени в Условията за ползване и в тези Правила, а именно за предоставяне на Услугите, за осигуряване на възможност на Потребителя за създаване, достъп до и управление на Потребителския или Фирмения профил, за изпълнение на задължения на АгриГейт Медия, за обработване и събиране на дължими от Потребителя плащания, за упражняване и защита на законни права и интереси на потребителите и на АгриГейт Медия, за предлагане на стоки и/или нови услуги, предлагани от АгриГейт Медия и трети лица, за промоции, организиране на анкети, запитвания, проучвания и промоционални игри и за статистически цели.

 

1.3.Покана към приятел

 
Потребителят има възможност да изпраща чрез Потребителския/Фирмения профил покана към трети лица (приятели) да се регистрират в Уебсайта AgroNET.BGчрез услугата Поканете приятели. При отправяне на покана Потребителят декларира и гарантира, че е получил предварителното съгласието на съответните лица (приятели) да разкрие техните електронни пощенски адреси и съответно другите данни, които биха могли да се разкрият при отправяне на поканата, за целите на отправянето ѝ. Лицата получили „покана от приятел” по описания от тук начин могат да откажат да се регистрират в Уебсайта AgroNET.BG.


1.4. Услуги, свързани с трети лица

 
АгриГейт Медия може да предостави възможност на трети лица, като например Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и на всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта Facebook (www.facebook.com), да публикуват на своите уебсайтове публично достъпно съдържание от Уебсайтовете. Това съдържание не включва лични данни и се ограничава единствено до информация и данни относно юридически лица. 

 

Извън горното, по своя преценка Потребителят може да сподели в Уебсайтовете (например чрез услугата Вход през Фейсбук) информация за себе си, която е публично достъпна на други уебсайтове, включително и информация за това с кого е свързан на тези други уебсайтове (например списъци с негови приятели и контакти). Настоящите Правила не се прилагат към информацията, която се съхранява за Потребителя и неговите приятели на други уебсайтове. Събирането, съхраняването, опазването и обработването на тази информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове. В случай че Потребителят не желаете приятелите, контактите му и друга информация за него, налична в други уебсайтове, да бъдат споделяни в Уебсайтовете, може да промени настройките си за поверителност в профилите си в тези други уебсайтове.

 

В определени страници от Уебсайтовете се визуализират бутони за споделяне („Споделете”) или препоръчване на Потребителско съдържание с други уебсайтове. Потребителят се съгласява и лично по своя преценка предоставя своето Потребителско съдържание (включително и лична или друга информация, която същото може да съдържа) за споделяне в други уебсайтове. Потребителят е информиран, че при използване на такива бутони за споделяне („Споделете”) или препоръчване от трети лица, същите могат да споделят неговото Потребителско съдържание с трети лица, които са извън контрола на АгриГейт Медия и които може да са разположени и да извършват своята дейност извън територията на Република България и дори извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Настоящите Правила не се прилагат към така споделено Потребителско съдържание и съответно събирането, съхраняването, опазването и обработването на такава информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове.


1.5. Кукита/“Бисквитки” (Cookies)


АгриГейт Медия има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. Кукита могат също така да бъдат инсталирани от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги.  

 

При предоставяне на услугите АгриГейт Медия съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя и съответно я обработва с цел:

·                     Осигуряване на нормален и качествен достъп на Потребителя до Услугите с всички техни функционални възможности;

·                     Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;

·                     Проследяване и предотвратяване извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество профили от едно лице) и злоумишлени действия;

·                     Визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайтовете, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на Потребителя (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);

·                     Приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматизирано показване или скриване на различни елементи от Уебсайтовете съобразно предпочитанията и настройките на Потребителя;

·                     Реклама и проучване на предпочитанията на Потребителите.

 

В използваните от АгриГейт Медия кукита (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.

 

Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство.

 

Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на Потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност на Потребителя да достъпи до Уебсайтовете и/или Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайтовете настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което АгриГейт Медия не носи отговорност.

 

Потребителят има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от АгриГейт Медия в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към АгриГейт Медия на следния адрес на електронна поща: [email protected].

 

АгриГейт Медия използва два вида кукита – “временни” (които се изтриват от паметта на крайното устройство на Потребителя след като последният затвори Интернет своя браузъра) и “постоянни” (които остават на крайното устройство на Потребителя, докато не ги изтрие). Постоянните кукита могат да бъдат отстранени от Потребителя съобразно инструкциите на използвания от Потребителя Интернет браузър. Използваните от АгриГейт Медия кукита съдържат идентификационен код, който помага за идентифициране на Потребителя.

 

Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на някой от Уебсайтовете и други посещавани от него уебсайтове, с цел отчитане на статистики и тенденции в развитието на уебсайта и т.н. АгриГейт Медия няма достъп до или контрол върху използването на тези кукита. Тези кукита също събират информация за начина на ползване на Уебсайтовете, като например, кой уебсайт е препратил към Уебсайтовете, кои Интернет страници е посетил Потребителя в Уебсайтовете, информация за посещенията на Потребителя в други Уебсайтове и др., но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакт или други лични данни, които сами по себе си биха могли да дадат възможност на третото лице да идентифицира Потребителя или да се свърже с него.

 

Следните трети лица, предоставящи услуги за реклама, уеб анализ и онлайн статистки, използват кукита чрез Уебсайтовете:

 

•          Google AdSense. За повече информация относно кукитата, инсталирани от от Google, можете да посетите уебсайта Google;

•          OpenX. За повече информация относно кукитата, инсталирани от OpenX, можете да посетите уебсайта OpenX;

•          Google Analytics. За повече информация относно кукитата, инсталирани от Google Analytics, можете да посетите уебсайта Google Developers;

 

2. С кого споделяме вашата информация?

 

2.1.Публично съдържание

 

АгриГейт Медия има право да разпространява и предоставя публично достъпното съдържание на Уебсайтовете, включително всяко Потребителско съдържание, на свързани с АгриГейт Медия лица, негови бизнес партньори и всякакви други трети лица, като Потребителят разбира и се съгласява, че тези трети лица могат да публикуват това Потребителско съдържание на техните Уебсайтове или медийни платформи. Същите посочват Потребителя като източник на съответното Потребителско съдържание и могат да показват и реферират към публично достъпна в Потребителския/Фирмения профил информация.

 

2.2. Обработващи данните от името на АгриГейт Медия лица (Обработващи данни)


С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Уебсайтовете, както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и оценка на работата на Уебсайтовете, при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани с Уебсайтовете, лични данни и друга информация относно Потребителя могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които АгриГейт Медия е възложило извършването на определени услуги, свързани с някой от Уебсайтовете. Тези данни ще бъдат разкривани и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на АгриГейт Медия лица, ще бъдат задължени да обработват съответните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на АгриГейт Медия и няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на Потребителите за други цели, освен за целите, посочени в Условията за ползване и в тези Правила.


2.3. Директен маркетинг

 

С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право по всяко време да възрази срещу последващо обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до АгриГейт Медия на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване и използване.

 

С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят декларира, че е информиран, и изразява своето съгласие личните му данни да бъдат предоставяни и разкривани от АгриГейт Медия на други администратори на лични данни за целите на маркетинга и рекламата на територията на Република България и в държави в и извън Европейския съюз при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Потребителят има право по всяко време да оттегли своето съгласие за последващо предоставяне на личните му данни на трети лица по начина, описан по-горе в тази точка.

 

2.4.Разкриване на лични данни

 

АгриГейт Медия се задължава да не разкрива лични данни и друга информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен:

 

2.4.1. когато е предвидено в тези Правила, в Условията за ползване или Потребителят е дал изрично съгласието си в момента на регистрацията си или в по-късен момент;

2.4.2.    когато това е необходимо за изпълнение на нормативно задължение на АгриГейт Медия;

2.4.3.    когато информацията е изискана от държавни органи, съдебни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация в съответствие със законово установените процедури и правила;

2.4.4.    когато разкриването на лични данни от АгриГейт Медия се налага за защита на правата, законните интереси и репутацията на АгриГейт Медия, свързаните с АгриГейт Медия лица или Потребителите;

2.4.5.    когато информацията се предоставя на служители или подизпълнители на АгриГейт Медия за дейности по администриране на Уебсайтовете и ползването на Услугите;

2.4.6.    в други посочени в закона случаи.

 

2.5.Запазване на действието след прекратяване

 

Разпоредбите на Раздел 2 запазват действието си след прекратяване на договора между АгриГейт Медия и Потребителя.

 

3.Как опазваме вашата информация? С какви права разполагате?

 
3.1. Политика по отношение на лица под 14 години

 
Уебсайтовете неса насочени към лица на възраст под 14 години. АгриГейт Медия не цели и не желае да събира и обработва лични данни относно лица под 14 години. В случай че лице под 14 години е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират АгриГейт Медия незабавно за това.

 

3.2.Сигурност

 
АгриГейт Медия полага дължимата грижа за събирането, съхраняването и обработвато на личните данни на Потребителите в съответствие със Закона за защита на личните данни. АгриГейт Медия е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла и реда на този закон в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с лични данни под идентификационен код 376656.

 

АгриГейт Медия полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на Условията за ползване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.


3.3. Прававъв връзка с личните данни

 

Извън предвиденото по-горе, с приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му по Закона за защита на личните данни, включително, но не само:

 

3.3.1.   правото на достъп до личните му данни, обработвани от АгриГейт Медия;

3.3.2.   правото да поправя и актуализира своите лични данни, обработвани от АгриГейт Медия;

3.3.3.   правото да поиска заличаване, коригиране или блокиране личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;

3.3.4.   правото да изиска от АгриГейт Медия да уведоми третите лица, на които е разкрило личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за АгриГейт Медия.

 

Всеки Регистриран потребител може да поправя и актуализира предоставените лични данни, съхранявани от АгриГейт Медия, чрез функционалностите на Потребителския или Фирмения профил.

 

Потребителят може да упражни всяко от правата си по тази точка, като отправи съответно писмено искане към АгриГейт Медия. Потребителят може да упражни правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).

 

Настоящите Правила са приети с решение на управителя на „АгриГейт Медия” ООД на 01.02.2015 г.

© 2015 Димитров, Петров и Ко. (www.dpc.bg). Текстът на настоящите Правила не може да се копира, възпроизвежда или използва по друг начин в цялост или в някоя част без изрично писмено съгласие на Адвокатско дружество "Димитров, Петров и Ко."