Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.

Приемам
Забравена парола Регистрация Бележник

Условия за ползване

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТОВЕТЕ AGROPAZAR.BG, AGRONET.BGИ SELO.BG („Условия за ползване“)

Настоящият документ съдържа общите условия на договора за ползване на предоставяните от „АгриГейт Медия” ООД информационни услуги и ресурси посредством уебсайтовете AgroPAZAR.BG (достъпен от домейнa www.agropazar.bg), AgroNET.BG (достъпен от домейнa www.agronet.bg)  иSelo.BG (достъпен от домейнa www.selo.bg) и урежда отношенията между „АгриГейт Медия” ООД и всеки един от потребителите на достъпните през посочените уебсайтове информационни услуги и ресурси.

I.                   Определения

 

При прилагане и тълкуване на настоящите Условия за ползване, използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1.            „АгриГейт Медия”е „АгриГейт Медия” ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Мария Габровска“ 2А, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200076021, тел.: +359 700 111 05, електронен пощенски адрес office@fermer.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Условия за ползване. АгриГейт Медия е юридическо лице, регистрирано по Закона за данък добавена стойност с ДДС номер: BG200076021. АгриГейт Медия е притежател на регистрирани търговски марки AgroPAZAR.BG(рег. № 88060на Патентно ведомство на Република България),AgroNET.BG(рег. № 88059на Патентно ведомство на Република България)и www.SELO.BG(рег. № 55808на Патентно ведомство на Република България).

1.2.            „Електронна препратка”е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.3.            „Злоумишлени действия”са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.4.            „Интернет страница”е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.5.            „Информационна система/ Система”е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.6.            „Непоискани търговски съобщения“са Търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.

1.7.            „Парола”е избрана от Потребителя уникална комбинация от букви, цифри и/или знаци, която заедно с посочения от Потребителя при регистрацията му електронен пощенски адрес или Потребителско име служи за достъп до потребителския/фирмения профил.

1.8.            „Потребител”е всяко лице, което ползва предоставяните през съответния Уебсайт информационни услуги и ресурси.

1.9.            „Потребителски профил”е обособена част от Уебсайтовете, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от АгриГейт Медия при регистрацията и съхранявана при АгриГейт Медия, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените при регистрацията му електронен пощенски адрес или Потребителско име, и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да допълва, променя и актуализира информацията за себе си, да прекрати ползването на Услугите, да променя електронния пощенски адрес, посочен от него при регистрацията, и Паролата си, да публикува, организира и премахва публикувано от него Потребителско съдържание и др.

1.10.        „Потребителско съдържание”е всеки текст, снимка, друго графично съдържание, мултимедийно съдържание, видеоматериал, електронна препратка или друг материал, включително всяка обява, реклама, коментар или мнение, които Потребителят разполага на Сървър на АгриГейт Медия с оглед то да бъде достъпно чрез някой от Уебсайтовете за всички останали или за част от другите Потребители.

1.11.        „Потребителско име”е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които и съответно с избрана от него Парола той се индивидуализира в някой от Уебсайтовете и получава достъп до своя Потребителски/Фирмен профил в съответния Уебсайт.

1.12.        „Регистриран потребител”е всеки Потребител, който е преминал успешно процедурата по регистрация и е създал Потребителски или Фирмен профил, за да ползва Услугите, достъпни чрез някой от Уебсайтовете.

1.13.        „Нерегистриран потребител”е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.

1.14.         „Случайно събитие”е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.

1.15.        „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.16.        “Търговски съобщения”са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.17.        „Уебсайт”e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.18.        „Уебсайтовете“ (www.agropazar.bg, www.agronet.bgи www.selo.bg) са уебсайтове, собственост на „АгриГейт Медия” ООД, посредством които на Потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Условия за ползване.

1.19.        „Услуги”са услугите, предоставяни посредством Уебсайтовете.

1.20.        „Фирмен профил”е обособена част от Уебсайтoвете, съдържаща информация за регистрирано от Потребител юридическо лице, изисквана от АгриГейт Медия при регистрацията и съхранявана при АгриГейт Медия, като достъпът до Фирмения профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на посочените при регистрацията електронен пощенски адрес или Потребителско име, и Парола. Фирменият профил дава възможност на Потребителя да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да допълва, променя и актуализира информацията за юридическото лице, да прекрати ползването на Услугите, да променя електронния пощенски адрес, посочен от него при регистрацията, и Паролата, да публикува, организира и премахва публикувано от него Потребителско съдържание и др.

1.21.         „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

II. Предмет на договора

2.1.            Чрез Уебсайтовете „АгриГейт Медия” ООД предоставя на Потребителя предвидените в тези Условия за ползване Услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Условия за ползване изисквания.

2.2.            Част от Услугите се предоставят, без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услуги, свързани с търсене и получаване на достъп до Потребителско съдържание, включително Новини, Агро Борса (малки обяви), Обяви, Календари, Снимки, Видео, Форум, Каталог Фирми, както и друга информация под формата на текст, видеоматериали, изображения и други, разположени в Уебсайтовете, и други услуги, предоставяни на Нерегистрирани потребители чрез Уебсайтовете.

2.3.            Част от Услугите се предоставят без да е необходима предварителна регистрация, но само след като Потребителят предостави валиден електронен пощенски адрес. Такива са, без да се ограничават до, услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на Сървър на АгриГейт Медия, на което Потребителят има възможност да публикува обяви и друга информация в Уебсайтовете и други услуги, предоставяни на Нерегистрирани потребители чрез Уебсайтовете.

2.4.            Използването на част от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаването на Потребителски или Фирмен профил. Такива са, без да се ограничават до, услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на Сървър на АгриГейт Медия, на което Потребителят има възможност да публикува и съхранява информация, вкл. обяви, във формата на снимки (изображения), текст, видеоматериали и други (Потребителско съдържание), да обменя електронни съобщения с други Регистрирани потребители, да публикува коментари, да добавя нови теми във форуми, да създава и персонализира Потребителско съдържание съгласно критерии, посочени от АгриГейт Медия, и други услуги, предоставяни на Регистрирани потребители чрез Уебсайтовете.

2.5.            Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между съответния Потребител и Интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до Уебсайтовете. АгриГейт Медия не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на АгриГейт Медия (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

2.6.            Доколкото предоставяните от АгриГейт Медия услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне (безплатно срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане) могат да бъдат променяни по всяко време от АгриГейт Медия.

III. Съгласие с Условията за ползване

3.1.            Настоящите Условия за ползване се прилагат в отношенията на АгриГейт Медия с Регистрираните потребители. Настоящите Условия за ползване се прилагат съответно и в отношенията на АгриГейт Медия с Нерегистрираните потребители като техните права са ограничени до ползване на Услугите, посочени в т. 2.2 и 2.3.

3.2.            Текстът на настоящите Условия за ползване е достъпен в Интернет на Интернет страници с адреси office@fermer.bgпо начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страниците, съдържащи текста на настоящите Условия за ползване, е разположена на всяка страница в Уебсайтовете. С всяко използване на информационните услуги и ресурси на Уебсайтовете, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайтовете, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайтовете, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Ако Нерегистриран потребител не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Условия за ползване, същият следва да не използва Уебсайтовете или която и да е от Услугите.

IV. Регистрация

4.1.            За да може да използва услугите по т. 2.4 от настоящите Условия за ползване, Потребителят трябва предварително да създаде Потребителски или Фирмен профил, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) на Интернет страниците http://agropazar.bg/registration(за Уебсайта AgroPAZAR.BG) иhttp://agronet.bg/community/register.html(за Уебсайта AgroNET.BG) и да изрази своето съгласие с тези Условия за ползване.

4.2.            Потребителят следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма за регистрация. При регистрация Потребителят посочва уникално Потребителско име. В случай че Потребителското име не е регистрирано от друг Регистриран потребител, Потребителят получава посоченото Потребителско име. Потребителското име, избрано от Регистрирания потребител, за да се идентифицира на съответния Уебсайт, не предоставя никакви допълнителни права на Регистрирания потребител, освен правото на първи регистрант на съответното потребителско име на съответния Уебсайт за срока на договора между  Регистрирания потребител и АгриГейт Медия. При регистрация АгриГейт Медия изисква информация – име, e-mailи друга информация, посочена в електронната форма за регистрация. АгриГейт Медия използва тези данни само по начина, описан вПравилата за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в Уебсайтовете(„Правилата“).

4.3.            Когато Потребителят създаде Потребителски или Фирмен профил, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Условията за ползване и с Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайтовете AgroPAZAR.BG, AgroNET.BG и Selo.BG“в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в Сървъра на АгриГейт Медия чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП. АгриГейт Медия може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Условията за ползване и регистрацията му, в случай на възникване на правен спор. Страните се съгласяват, че въвеждането на парола за достъп в Потребителския или Фирмения профил съставлява уникално идентифициране на Потребителя като автор при изпращането на електронни изявления чрез Уебсайтовете, съответно идентифициране на Потребителя като титуляр на тези изявления и получаваната от АгриГейт Медия логически свързана с тези електронни изявления електронна информация е електронен подпис по чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения. При регистрацията на Потребителя информация относно авторството на неговото изявление, логически свързана с изявлението, са данните, които Потребителят попълва в електронната форма за регистрация. Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от АгриГейт Медия. Страните се съгласяват, че изпращаните от АгриГейт Медия към Потребителя съобщения чрез електронна поща от следните електронни пощенски адреси: office@fermer.bg, съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация, която е електронна и е логически свързана с тях и сочи, че същите изхождат от посочения електронен пощенски адрес, съставляват идентифициране на АгриГейт Медия като автор и титуляр на тези електронни изявления и е електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

4.4.            В случай че непълнолетно лице желае да се регистрира на някой от Уебсайтовете, съгласие с Условията за ползване се декларира и от негов родител или попечител. Не се допуска регистрацията на малолетни лица като Регистрирани потребители в Уебсайтовете. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на АгриГейт Медия и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията, посочена по-горе в този текст от Условията за ползване.

4.5.            Регистрациякато представител на юридическо лице трябва да се извършва от дееспособно лице, което има право да представлява съответното юридическо лице при извършване на регистрацията. В процеса на регистрация физическото лице декларира, че разполага с необходимата представителна власт, за да публикува информация за юридическо лице, което регистрира. В случай че дадено лице действа като представител на юридическо лице, без в действителност да притежава представителна власт, то дължи обезщетение за всички вреди, причинени на съответното юридическо лице, на АгриГейт Медия и на всяко трето лице, в резултат на действията, извършени от лице без представителна власт.Ако физическотолице действа от името на юридическо лицебез представителна власт, се смята, че юридическото лицепотвърждава действията, ако не се противопостави веднага след узнаването.

4.6.            При попълване електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си или представляваното от него юридическо лице (в случаите на регистрация на фирма), както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, АгриГейт Медия има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора. 

4.7.            Всяко отделно лице може да има само по един Потребителски или Фирмен профил във всеки от Уебсайтовете. Ако АгриГейт Медия получи информация, която дава основание да се предположи, че множество Потребителски или Фирмени профили са регистрирани от едно и също лице, АгриГейт Медия има право да спре или прекрати всякакви дублиращи се Потребителски или Фирмени профили.

4.8.            Представянето за друго лице и използването на псевдоними при регистрация се забраняват. АгриГейт Медия има правото да откаже да регистрира Потребител, за когото се предполага, че предоставя неверни данни при регистрацията.

4.9.            Преди извършването на изявлението по т. 4.3. Потребителят може свободно да поправя въведените от него данни в съответната регистрационна форма.

4.10.        При непредоставяне на изискваните и означени като задължителни в съответната регистрационна форма данни, АгриГейт Медия има право да откаже регистрацията.

V. Регистрациячрез Вход през Фейсбук

5.1              Освен чрез попълване на съответна електронна форма за регистрация, Потребителят може да регистрира свой Потребителски профил в Уебсайтовете AgroPAZAR.BG иAgroNET.BG и чрез профила си в социалната мрежа Facebook/ Фейсбук (www.facebook.com). При създаване на Потребителски профил чрез Вход през Фейсбук всички или част от необходимите за регистрацията данни на Потребителя се изпращат директно и автоматично от профила, който Потребителят има във Facebook/ Фейсбук към АгриГейт Медия. Такива са, без да се ограничават до, име, профилна снимка, възрастова група, пол, език, страна, списък с приятели, електронен пощенски адрес, дата и място на раждане. Със заявяването на регистрация в Уебсайтовете AgroPAZAR.BG илиAgroNET.BG чрез услугата Вход през Фейсбук Потребителят изразява своето изрично съгласие да бъде осъществен достъп до данните относно регистрацията му във Facebook/ Фейсбук (www.facebook.com) и те да бъдат предоставени от Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.comи което обработва данните на Потребителя) на АгриГейт Медия.

5.2              Услугата Вход през Фейсбук не е услуга, предоставяна от АгриГейт Медия. Ползването от Потребителите на тази услуга се извършва при спазване от страна на Потребителите на условията и правилата за ползване и политиките за конфиденциалност и обработване на лични данни за услугата, предоставяна от Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.com). Ползването на услугата Вход през Фейсбук не се регулира от и подчинява на настоящите Условия за ползване.  Също така Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, както и от всяко друго лице, което участва в предоставянето на услугите, достъпни чрез уебсайта www.facebook.com) не носи отговорност за съдържанието, достъпно в Уебсайтовете AgroPAZAR.BG иAgroNET.BG.

VI. Сключване на договора

6.1.            Договорът между Потребителя и АгриГейт Медия поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в раздел IV и съответно в раздел V. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.

6.2.            След сключване на договора АгриГейт Медия незабавно потвърждава получаването на изявлението по т. 4.3 като изпраща съобщение до електронния пощенски адрес на Потребителя, посочен от Регистрирания потребител, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с АгриГейт Медия, текста на настоящите Условия за ползване и Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайтовете AgroPAZAR.BG, AgroNET.BG и Selo.BGна траен носител във вид на електронен документ, и Електронна препратка за потвърждение на регистрацията.

6.3.            Договорът има действие:

6.3.1.      за Нерегистрираните потребители – до преустановяване ползването на Услугите;

6.3.2.      за Регистрираните потребители – за неопределен срок до прекратяването му по реда, предвиден в тези Условия за ползване.

VII. Потребителски/ Фирмен профил

7.1.            Потребителският/ Фирменият профил става активен и достъпен за Потребителя след потвърждение на регистрацията му посредством натискане (клик) върху Електронната препратка за потвърждение по т. 6.2.

7.2.            Съществуват два вида профили:

7.2.1.      Регистрация на потребител – физическо лице (Потребителски профил); и

7.2.2.      Регистрацията на потребителс цел представяне наюридическо лице (Фирмен профил).

7.3.            Информацията, която Потребителя предоставя в Потребителския/ Фирмения профил, следва да е вярна, точна и незаблуждаваща.

7.4.            Потребителят се задължава да не разкрива Паролата на трети лица и да уведомява незабавно АгриГейт Медия в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на Паролата и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

7.5.            АгриГейт Медия не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от Регистрирания потребител при регистрацията му или при ползването на Услугите, нито за това дали посочените от него имена засягат права на трети лица, включително право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право върху марка, или други права на интелектуална или индустриална собственост.

VIII. Предоставяни услуги

8.1.            Услугите, предоставяни от АгриГейт Медия чрез Уебсайтовете, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, като конкретните Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за ползването им (ако има такива) се публикуват на съответните Интернет страници в Уебсайтовете.

8.2.            АгриГейт Медия предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя, независимо дали е извършил регистрация съгласно т. 4.3 от настоящите Условия за ползване, уеб-достъп (по протокол HTTP) до следните ресурси и Услуги:

8.2.1.      достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, бази данни и др., разработени от АгриГейт Медия, негови партньори или други Потребители, и публикувани на страниците на Уебсайта AgroNET.BG, включително, но не само:

8.2.1.1.         Новини: база данни, съдържаща новини, събития и друга актуална информация, отнасяща се до селското стопанство, финансиране, пазари и други;

8.2.1.2.         Каталог: база данни, съдържаща информация и описание за юридически лица, осъществяващи дейност, свързана със селско стопанство, животновъдството, земеделието, строителство и  други дейности;

8.2.1.3.         Агроборса (малки обяви): база данни, съдържаща реклами и обяви на земеделска продукция, животновъдство, пестициди и семена, машини и инвентар, услуги, селскостопански имоти, работа и други;

8.2.1.4.         Календари: информационни ресурси, свързани с важни дати за селското стопанство;

8.2.1.5.         Снимки: база данни, съдържаща изображения, отнасящи се до селското стопанство, животновъдството, земеделието и други свързани с тях дейности;  

8.2.1.6.         Видео: база данни, съдържаща аудио и видеоматериали, отнасящи се до селското стопанство, животновъдството, земеделието и други свързани с тях дейности;  

8.2.1.7.         Форум: табло за съобщения и дискусии в реално време (on-line), съдържащ разговори под формата на публикувани текстови съобщения относно селското стопанство, животновъдството, земеделието и други свързани с тях дейности;  

8.2.1.8.         Потребители: база данни, съдържаща информация за Регистрираните потребители на Уебсайта AgroNET.BG;

8.2.1.9.         Предплати пакет: възможност за Потребителя да предплати пакет с услуги „VIP обява“ и да използва включените в пакета услуги, като отправя отделни заявки чрез формата за заявяване на „VIP обява“;

8.2.2.      достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, бази данни и др., разработени от АгриГейт Медия, негови партньори или други Потребители, и публикувани на страниците на Уебсайта AgroPAZAR.BG, включително, но не само:

8.2.2.1.         Фирмен каталог: база данни, съдържаща информация за юридически лица, осъществяващи дейност, свързана със селското стопанство, селскостопанска и строителна техника, горско стопанство и други подобни на тях дейности;

8.2.2.2.         Обяви: база данни, съдържаща реклами и обяви на земеделска продукция, животновъдство, пестициди и семена, машини и инвентар, услуги, селскостопански имоти, работа и други;

8.2.3.      възможност за търсене и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайтоветечрез посочени от Потребителя ключови думи или критерии;

8.2.4.      възможност за публикуване на коментари в определени Интернет страници, когато това е изрично разрешено;

8.2.5.      други услуги и ресурси, достъпни за Нерегистрирани потребители.

8.3.            Когато е предвидена възможност за това, използването на част от Услугите може да се осъществи, без да е необходима предварителна регистрация, но само след като Потребителят предостави валиден електронен пощенски адрес.

8.4.            Използването на част от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаване на Потребителскиили Фирмен профил. Такива Услуги са:

8.4.1.      възможност за Регистрирания потребител да изгражда Потребителски или Фирмен профил по зададени от АгриГейт Медия критерии, да го персонализира, да публикува в Уебсайтовете информация за себе си или фирмата си, да публикува, редактира и съхранява информация под формата на снимки (изображения), текст, видеоматериали и друго Потребителско съдържание, да публикува коментари във всички Интернет страници, където това е възможно, да добавя нови теми във Форума, да публикува съобщения, да публикува обяви на Уебсайта AgroNET.BGи други;

8.4.2.      промоционални (промо) обяви: платена услуга, позволяваща на Регистриран потребител да ползва за определен срок и съгласно т. 8.5 от Условията за ползване преференции при визуализиране на определена обява спрямо останалите обяви;

8.4.3.      други Услуги, предоставяни на Регистрирани потребители чрез Уебсайтовете.

8.5.            Съдържанието на Услугите, условията и сроковете за предоставяне на различните видове промоционални (промо) обяви или пакети (комбинации) от промоционални (промо) обяви, от които Потребителят може да избира, са подробно описани на следните Интернет страници: http://agrigatemedia.com/Reklama/file.indexdetails.file/menu_id.93/ (за Уебсайта AgroPAZAR.BG) и http://agrigatemedia.com/Reklama/file.indexdetails.file/menu_id.93/(за Уебсайта AgroNET.BG).  Параметрите на услугите и пакетите, вкл. ценовите условия, публикувани на посочените Интернет страници, подлежат на актуализиране от АгриГейт Медия. Посочените цени са с включен данък върху добавената стойност (ДДС).

8.5.1.           Плащането на възнаграждение за ползването на платените услуги промоционални (промо) обяви може да се извършва посредством технологията SMS разплащане, т.е. чрез изпращане от Потребителя на кратко текстово съобщение (SMS) до посочен в съответния Уебсайт актуален кратък номер с добавена стойност (номер от номерационния план на предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги, обаждането или изпращането на кратко текстово съобщение (SMS), до който се таксува извън стандартните тарифи).

8.5.2.           При плащане на възнаграждение чрез SMS разплащане цената за ползване на платените услуги включва възнаграждението на АгриГейт Медия за предоставяне на съответната услуга и възнаграждението на съответното предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги с добавена стойност, предоставящи възможност за получаване и изпращане на кратки текстови съобщения (SMS).

8.5.3.           При плащане на възнаграждение чрез SMS разплащане текстът на краткото текстово съобщение следва да включва текста, посочен в съответния Уебсайт. С изпращането на SMSПотребителят отправя изрично искане и се съгласява за незабавно изпълнение на съответната платена услуга и потвърждава, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след изпълнение изцяло от АгриГейт Медия.

8.5.4.           За избягване на всяко съмнение, АгриГейт Медия не е предприятие, предоставящо електронни съобщителни услуги или оператор на плащания чрез технологията SMS разплащане и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS съобщения.

8.6.            АкоПотребител – физическо лице, заяви пакет с продължително изпълнение, същото има право, без да дължи обезщетение или неустойка, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи да се откаже от ползването на предплатения абонаментен план, чрез изпращане на съобщение до АгриГейт Медия на следния електронен пощенски адрес: office@fermer.bgпреди изт